Tilläggserien, arvsskiften och bouppteckningar Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIb:1

bild 40 (inleder boken) undertecknad 1730-10-19 Petter Granschoug

del av bouppteckning, eventuellt efter Carl Granschoug

sidan 1 1765-09-03 skomakaren mäster Casper Harnack och dess hustru Elisabeth Berg

arvingar barn kompaniskrivare Casper Harnack, Markus Harnack på 21 året, Andreas på 19 året, Peter Fredrik på 14 året, Johan Georg på 11 året, Joakim på 8 året, Mikael på 5 året, Catharina Lovisa på 23 året gift med skomakaren här i staden mäster Isak Neindorff (Neuendorff), Anna Margareta på 17 året gift i Tyskland på Fehmarn i köpingen Petersdorf med köpman Tornes Möldenstein ( se Karlskrona Rådstugurätt 1777-11-08) för vilka var förmyndare morbrodern skomakare Mikael Carl Berg och goda män kapten vid Kungl. Amiralitetet herr Berndt Falks och konstapel herr Carl Gustav Hahns

tomt hus och gård belägen vid 10 kvarteret under nummer 5 och 6 vid Prinsgatan

avliden dotter Elsa Maria

sidan 29 1771-06-07 provincialdoktor Johan Benjamin Heiligtag

arvingar änkefru Elisabeth Charlotta Törning, i ett tidigare äktenskap barn Axel Fredrik 25 år på utrikes ort, Margareta Dorotea 23 år i Karlshamn, Eleonora 21 år och Beata 19 år hos anhöriga i Gävle, i senare äktenskapet barn Henrik Mathias 12 år, Johan Magnus 11 år, Sophia Charlotta på 14 året för vilka var som förmyndare fältskär Christian Heiligtag och inställde sig även kanslist Gustav Adolf Pettersson och uppvisade en av vice häradshövding Nils Örner skriven fullmakt daterad Gävle den 25 februari att å dess frus avlidna systerbarns vägnar som var framlidne doktor Heiligtags första fru såsom närmaste anhörig uppteckningen bevista och bevaka

tomt hus och gård belägen uti 9 kvarteret Sjöstjärna under nummer 3 vid stora torget i hörnet vid Kungs- och Fortifikationsgatorna

sidan 53 1780-05-29 avskrift med lite andra uppgifter, förmyndaren Christian Fredrich Heiligtag, äldsta dottern Margareta Dorotea gift med handelsman Sven Wieding i Karlshamn, änkefruns broder överstelöjtnanten och riddaren av Kungl. Svärdsorden herr Hemming Törning såsom hennes god man, jungfruar Eleonora nu 30 år och Beata 28 år förmodas vistas hos släktingen häradshövding Örhner i Gävle och brodern Axel Fredrik förmodas vara död då han inte hörts av på många år, samt sönerna i sista äktenskapet benämns arklimästare

sidan 59 1773-10-27 handelsman Peter Henrik Lagström i Ronneby

arvingar barn myndiga söner herrar handelsman Johan Peter Lagström, Hans, Jöns, Önnert, döttrar fru Maria Cecilia änka efter handelsman Johan Fredrik Runberg, Sophia Elisabet gift med handelsman herr Johan Ahlström i Karlshamn

Den avlidne har bott och avlidit i Ronneby men som handlande här i staden för flera år tillbaka uppsagt burskapet därför är bouppteckning förrättad i Ronneby över hans där befintliga egendom så detta skifte och delning gäller endast den egendom som fanns här i staden (Karlskrona)

tomt, hus och gård belägen på Ronnebygatan

sidan 67 1773-10-31 arbetskarl Måns Holm

arvingar änka Ingrid Holm, barn Christina och Magnus omyndiga för vilka hampspinnare Peter Jonasson (Cawallius) och varvstimmerman Jonas Jonasson är förmyndare

tomt, hus och gård under nummer 93 uti 19 kvarteret på Stora Björkholmen belägen

sidan 73 1774-03-29 framlidne teologi doktor och professor herr Nils Wallerius dotter mademoiselle Antonia Charlotta Walleria

arvingar herr Amiralitetsmedikus doktor L Hjortsberg i vars hus mademoiselle avlidit, syskon Margareta Elisabet Wallerius gift med förenämnde Hjortsberg, Catharina Magdalena Wallerius gift med herr professor Erik Kinmark i Uppsala, fru Eva Johanna gift med kyrkoherde Hjerpe i Uppland, kontorsskrivare i Riksens Ständers Bank herr Nils Wallerius samt en halvbroder Adolf Ulrik Wallerius som ännu är omyndig

sidan 81 1783-10-09 arbetskarlen Jonas Ryman

arvingar änka Marta Ryman och dottern Sara Elisabet Ryman gift med kvartersmannen vid Kungl. Amiralitetet Magnus Söderlund, men vilken tre månader efter fadern även avlidit utan barn

tomt, hus och gård uti 5te kvarteret nummer 35

sidan 87 1784-01-16 framlidne tobaksfabrikör Johan Galles änka Sigrid Galle född Finneved

arvingar styvdottern Maria Helena Galle 60 år samt systerbarn födda av den avlidnas syster Christina Lindberg född Finneved som och är genom döden avliden, men varit gift med tullskrivaren och tobaksfabrikör i Sölvesborg Martin Lindberg och vars arvingar är kanslisten Mathias Lindberg, kammarskrivare Petter And: Lindberg myndiga, Anna Lovisa gift med handskfabrikör Johan Fredrik Lund boende i Petersburg, Cecilia Maria gift i Stockholm ovetande med vem, Ingrid Margareta Lindberg 26 år omyndig för vilken var närvarande vice häradshövding Carl Sjöblom

Maria Helena Galles förmyndare är borgare Gustav Fredrik Heiding

tomt, hus och gård under nummer 59 uti kvarteret Bonde vid Hantverkaregatan belägen vari den avlidnas syster Christina Finneved haft arv

sidan 101 1785-09-01 hustru Eva Beata Boström född Brinck som varit gift med jaktuppsyningsman A Boström vilken avvikit orten enligt kämnärsrätten meddelad dom den 16 nästlidne augusti

arvingar, inga bröstarvingar utan följande, tomtägare Sven Andersson i Lyckeby gift med den avlidnas syster Juliana Christina Brinck, syster Anna Sophia Limnell född Brinck gift med konstapel Limnell

egendomen uppgavs av knappmakaren mäster Andreas Falck, hos vilken Brinck bott och avlidit

sidan 113 1785-01-20 hustru Helena Sandborg född Jönsdotter

arvingar änkling volontär Lorents Sandborg, barn Johan Gustav 3 1/4 år och Jonas Johan död efter modern och för den omyndige var konstapel Julius Juliander

ett litet hus och tomt beläget på Pantaholmen på östra delen av nummer 12 uti 20 kvarteret

sidan 117 1785-12-17 änka fru Elsa Margareta Bauman född Richard, änka efter Amiralitetslöjtnant Niclas Bauman

arvingar systerbarn Amiralitetslöjtnant Nils Wahlsten, avliden Amiralitetslöjtnant Sven Rundquists änka fru Anna Ulrika Rundquist född Wahlsten, mademoiselle Johanna Maria Wahlsten för vilken landskamrer J G Syllvander är förmyndare och hushållerskan Gustava Fredrika Wahlsten för vilken Amiralitets aktuarie G A Pettersson är förmyndare, samt änkefruns frånvarande broder sockerbagare i Finland och Åbo stad Christopher Didrik Richard och förre kompaniskrivare Johan Conrad Richard vistandes i Stockholm

sidan 121 1786-09-19 tenngjutaren mäster Johan Henrik Bodecker

arvingar änka Sara Beata Borgström, i ett tidigare äktenskap med avlidna Anna Catharina Zerl två omyndiga barn Johan Fredrik Bodecker 19 år samt ogifta Emerentia Catharina Bodecker 21 år och var för den förra löjtnant och handlande Jonas Sjögren och för den senare hattmakaren mäster Israel Weiss förmyndare

fastighet i 7 kvarteret Sjöblad nummer 9 vid Ronnebygatan

sidan 141 1787-07-20 skeppareänka Maria Kjellman

arvingar söner kopvardieskeppare Andreas Kjellman och arklimästare Olof Kjellman, bägge bortresta och på längre tid ej vistats hemma

sidan 145 1787-02-03 överste och riddare Johan Georg Krakel änka fru Catharina Krakel född Fischer

arvingar barn 1) Kungl. flaggkonstapel Carl Henrik Krakel, 2) avliden fru Sara Malmö efterlämnade barn kopvardiekarl Carl Gustav Malmö och Sophia Lovisa Malmö gift med volontär Jonas Blomberg vilken senare emot full förnöjelse överlåtit hela deras arvsrätt på askultant Georg Westerdahl, 3) avliden Sophia Lovisa Duva efterlämnade barn jungfru Ulrika Sophia Duva och jungfru Anna Christina Duva vilkas rätt moderbrodern flaggkonstapel Krakel bevakar, 4) medelstyrman Hahns änka fru Dorothea Juliana Krakel

sidan 153 1790-02-17 (avslutad) handelsman Johan Settegast

ej fullständig, endast uppteckning av boet

tomt hus och gård vid Ronnebygatan belägen

underskriven av Johanna Maria Wilhelmi

arvingar släktingar Johan Carl Schenberg, framlidne rådman Nils Sachtsebers änkfru Catharina Maria Schenberg, stadskomminister Johan Utterberg gift med avlidne rådman Schenbergs och dess hustru fru Dorothea Settegasts dotter Anna Dorothea Schenberg, fullmakt daterad Schenninge 1789-12-26 såsom arvingar efter handelsman Johan Settegasts släktingar och barn efter avlidna fru Dorothea Settegasts

sidan 263 1791-12-02 och följande dagar brukspatron Per Gustaf Pÿhlgardt

arvingar änka fru Charlotta Pÿhlgardt född Fehrman, syskon, svågrar och övriga närmaste, kammarrådet G D Broome som jämte egen även bevakar sin pupill demoiselle Sophia Lindahls rätt, kommersrådet Jonas Krook, änkefru grevinnan Regina Ulrica Sparre född Pÿhlgardt, ryttmästare Göran Pÿhlgardt å egna vägnar och såsom förmyndare för dess omyndiga systers barn Paul, Gustavf Adolph samt demoisellerna Charlotta Lovisa och Johanna Rebecca Lindahl, fältbokhållare Niclas Lindahl själv myndig och förmyndare i detta sterbhus för sin omyndiga syster Helena Lindahl, och för handelsmannen i Ronneby Carl Schlyter gift med Maria Lindahl vice häradshövding stadsnotarie Carl Sjöbohm efter fullmakt

änkan sitter i orubbat bo enligt testamente

fastigheter i Småland och Blekinge: Lessebo bruk, Lessebo Bruksgård, Lessebo Östergård, Fetebo Södergård, Fetebo Norregård, Ormeshaga Lillegård, Linnehults Norregård, Unganäs Germundsgård, Öyes Lycke, Djurhults Södergård, Fledingsnäs, Furs Gästgivargård, skatterättigheten av Skruvs Norregård, Släthults Norra och Västragård, tomt hus och gård här i staden (Karlskrona) i andra kvarteret Dahlberg under nummer 54 och 55, packhustomt i tredje kvarteret nummer 55 och 56 med all åbyggnad inberäknad mältan och bryggeriet

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 295 1793-04-19 råd- och handelsman Olof Peter Carlborg

arvingar barn, handlanden Gustaf Carlborg för flera år sedan rest utrikes ovisst om han lever eller var han vistas, handelsbokhållare Peter Johan Carlborg vilken förmenas vara i Stockholm, handelsman Carl Johan Carlborg, underskeppsbyggmästare Olof Justus Carlborg, fru Botilla Carlborg som förut varit gift med handelsman Severin Willborg och fru Hedvig Cecilia Carlborg änka efter avliden skeppsklarerare Nils Spelin hos vilken sistnämnde den döde uti dess senare livstid bott och i dess hus dött

fastigheten eller den avbrända tomten uti första kvarteret under nummer 4 vid Ronnebygatan

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 305 1793-05-10 hustru Sara Christina Aspelund född Åström

arvingar änkling skeppare vid Kungliga skeppsvarvet Petter Aspelund, barn Anna Christina 2 ½ år

på anmodan närvarande Kungliga flaggstyrmannen Lars Aspelund, dotterns kurator, samt änklingens svärmoder änkan Maria Åström

fastigheten 1/4 uti hus, tomt och gård på Panterholmen i tjugonde kvarteret under nummer 22

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 313 (sidan förekommer två gånger) hustru Sara Philip född Israel

arvingar änkling Joseph Philip, inga barn

undertecknad av änklingen 1793-09-04

bouppteckningen ej fullständig, ingressen saknas

sidan 325 1794-08-21 skrivare Abraham Roos

arvingar moder Margareta boende i Hardeberga socken vid Lund, broder och halvsyskon av vilkas namn och vistelse är obekant

sidan 329 1795-01-28 skeppareänka Christina Catharina Witlock

arvingar barn, extra mätare Jöns Witlock, Ingrid Rebecka gift med flaggkonstapel Petter Andreas Bruse, Hedvig Catharina gift med kopvardieskeppare Christian Modin, ogifta jungfru Anna Maria Witlock vars kurator är svågern Bruse

större fastigheten i 14 kvarteret under nummer 61, mindre fastigheten under nummer 15 och 16 uti 18 kvarteret

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 331 1795-02-04 smedmästare vid nya Dockbyggnaden Anders Åström

arvingar Bengta Åström född Jönsdotter, barn smedmästare Johan Petter Åström i Göteborg, smedgesäll Carl Fredrik Åström, Ingrid Christina Åström 24 år, Britta Catharina Åström 12 år för vilka omyndiga var brodern Carl Fredrik Åström

sidan 335 1795-04-07 amiralitets överskeppare Cornelius Hallberg

arvingar änka Anna Margareta Elisabeth Hallberg Mynkenberg, barn Ch M Hallberg gift med stenhuggare Jakob Ågren, Ulla Magdalena Hallberg gift med amiralitetsskeppare Johannes Oxelgren

fastigheten under nummer 119 på Stora Björkholmen i 19 kvarteret

sidan 339 1795-02-16 underskeppare vid Kungl Amiralitetet Petter Holmgren

arvingar änka Ingrid Catharina Holmgren född Ängman, barn skeppsgosse Petter Andreas Holmgren 16 år och Johannes Holmgren 10 år för vilka var närvarande Kungl flaggskeppare Carl Magnus Scheirfors

sidan 343 1795-04-23 hustru Sigrid Westerberg född Månsdotter

arvingar: änkling underskeppare vid Kungliga Amiralitetet Olof Westerberg, i ett tidigare äktenskap barn Ingrid Maria 15 år och i detta senare barn Anna Christina Westerberg 6 ½ år för vilka omyndiga var Kunglig flaggkonstapel herr Johan Fredrik Malmberg

fastigheten tomt, hus och gård på Västra Udden uti 18 kvarteret nummer 29

sidan 349 1796-06-18 sadelmakare ålderman mäster Petter Olof Krook

arvingar med tidigare avliden hustru madame Maria Molin barn Jöns Gustav Krook på 18 året vilken är utrikes vistande samt med kvarlevande änkan madame Beata Sophia Wessman barn Anna Christina på 12 året

fastigheten tomt, hus och gård i femte kvarteret i hörnet av Ronneby- och Smedjegatorna under nummer 18

sidan 359 1796-08-31 framlidne tullnären C Joh: Gråbergs änka madame Brita Catharina Gråberg född Holst

arvingar barn uppsyningsman vid sjö- och landttullarna herr Joh: Olof Gråberg myndig samt jungfru Hedvig Catharina Gråberg omyndig vars rätt bevakas av mjölnaren mäster Johannes Bergelin

sidan 363 1796-11-04 avliden sjömilitiebokhållare herr Carl Östenbergs änka fru Maria Brita Östenberg

arvingar barn herr major högädle Fredrik Andreas Östenberg, fru Eva Maria Östenberg och hennes man sjömilitiekommissarie ädel och högaktad herr Olof Albrecht Strandberg, fru Brita Stina Östenberg och hennes man amiralitetstakelförvaltare ädle herr Erasmus Hjelm, ädla mademoiselle Anna Catharina Östenberg 44 år till vars förmyndare är brodern herr major Östenberg utsedd vid faderns död 1773 här biträdd av amiralitetsregementsskrivare ädle herr Olof Isaac Strandberg

fastighet hälften av hus och gård uti 15 kvarteret under nummer 60 vid Styrmansgatan

sidan 379 1797-06-12 hustru Catharina Elisabet Pihlgren född Spolin

arvingar änkling skräddare mäster Erik Pihlgren, i ett tidigare äktenskap med sin förste man skräddare Sarnau barn skräddare mäster Sven Sarnau i Stockholm, vice häradshövding och postförvaltare i Skenninge herr Lorenz Sarnau, Anna Christina gift med skräddare mäster Christian Ruth, Lovisa gift med skräddare mäster Nils Bergström och fru Maria gift med aktionsnotarie herr Carl Gustav Sjöblom

notarie Johan L Appelqvist å postförvaltarens vägnar tillstädes

fastighet hus, tomt och gård belägen på Köpmansgatan under nummer 33 uti 7 kvarteret Sjöblad

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 389 upprättad 1796-11-03 och inlämnad 1796-11-07 uppteckning och värdering över den lösa egendomen som Kunglig flaggkonstapel herr C J Moréen till samtliga sina borgenärers förnöjande uppgivit

sidan 395 1797-04-22 amiralitetsfänrik Wilhelm Haurelius

arvingar änka fru Christina Berg, inga barn, broderdotter vars namn och vistande är obekant

närvarande änkefruns måg(ar) av förra giftet slaktare ålderman mäster Samuel Moberg och bagare mäster Johan Jansson

fastighet uti andra kvarteret under nummer 47, 48 och 49

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 399 1798-01-25 handelsbetjänt Carl Nilsson

arvingar broder handelsbetjänt Magnus Nilsson

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 425 1798-04-10 uppteckning och värdering av handelsman Johannes Hulténs lösa egendom

sidan 445 1798-04-14 rådhusvaktmästare Petter Kinerus

arvingar systerdotter skeppareänka Sara Helena Pettersson född Liebling

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 451 1799-07-10 handelsbetjänt Magnus Nilsson, ungkarl på sitt 24 år

arvingar broderbarn Niklas Pettersson hemma i Bredanäs (Linneryd socken) på 7 året, Lena 13 år, Christina på 11 året

kvarlåtenskapen uppgavs av traktör Isak Dahlberg hos vilken den avlidne haft sitt kvarter och dog

värderades av Per Persson hemma i Virsryd Linneryd socken Konga härad

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar

sidan 455 1799-08-30 handelsman herr Sven Andreas Elmström

arvingar änka Helena Maria Elmström född Busch, inga barn, systerdotter Märta Pettersdotter gift med danneman Jonas Carlsson i Rungeboholm Älmeboda socken Konga härad, halvbroder Ingel Nilsson i Håkanstorp Älmeboda socken, avliden broder Anders Nilssons barn varvstimmerman Gustav Andersson myndig, Nils Andersson 14 år, Carl Andersson 8 år, Kajsa gift med hälftenbrukare Bengt Johansson i Silltorp (Silletorp Lösen socken) och Catharina omyndig tjänar i Fridlevstad (socken)

änkefruns gode man landskamrerare Poignant

fastigheten hus av sten med gård och träbyggnad på gården under nummer 47 uti 1 kvarteret Wachtmeister- och Hantverkaregatan belägen

Denna bouppteckning finns även i ”ordinarie” bouppteckningar