Stadgar


STADGAR för Blekinge Släktforskarförening
Antagna vid ordinarie årsmöte 2012-02-25, samt fastställda vid höstmöte 2012-11-10 och ändrad i § 6, vid årsmötet 2023-03-05.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Blekinge Släktforskarförening (BLSF). Föreningen är ansluten till Sveriges
Släktforskarförbund.

§2 Föreningens ändamål
Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till ändamål att främja släkt och hembygdsforskning, att tjäna medlemmarnas och släktforskningens syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen, att värna om det släkthistoriska källmaterialet och dess tillgänglighet för forskningen, att sprida kunskap om släktforskning och dess betydelse som kulturfaktor, ideell folkrörelse och vetenskap.

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i den kommun i Blekinge där ordföranden är bosatt.

§4 Medlemskap
Medlem i föreningen är fysisk person, sammanslutning eller företag, som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och erlagt fastställd medlemsavgift. Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift, som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, samt 8 eller 10 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer föreningen anser sig behöva.

§7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskap, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutför då minst 5 personer är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Styrelsen äger rätt att adjungera medlem eller utomstående till sina möten samt till
arbetsgrupp/kommittéer vid behandling av speciella frågor.

§8 Verksamhets- och Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaper,
protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast 5 veckor före årsmötet.
Blekinge Släktforskarförening

§9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Valbar är person som inte ingår i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Revisorerna ska senast 3 veckor före årsmötet avge en revisionsberättelse.

§10 Firmatecknare
Styrelsen beslutar vid konstituerande möte vem eller vilka som ska teckna föreningens firma.

§11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta organ, skall hållas årligen senast under februari
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före mötet genom Släkt-Eken, brev, medlemsblad och/eller hemsida. Föredragningslista och övriga handlingar publiceras på hemsida senast 2 veckor före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas;
1. Mötets öppnande ( och eventuell Parentation ).
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötetsprotokoll.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret.
12. Behandling av motioner och förslag, som inkommit till årsmötet.
13. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.
14. Val av ordförande för föreningen för 1 år.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
18. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.
19. Övriga ärenden.
20. Mötets avslutande.

Motioner och förslag
Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december, året före årsmötet. Val förrättas genom sluten omröstning, om så yrkas, annars öppet.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då minst 1/10 av
medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

§13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje närvarande fysisk medlem, ej sammanslutning eller företag, som erlagt
medlemsavgift, en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
Blekinge Släktforskarförening

§14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt att han/hon skadar föreningen, motarbetar föreningens verksamhet, ändamål, och intressen eller försummat att betala beslutade avgifter.

§17 Stadgeändring
Ändring av, eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. Fråga omändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade på årsmötet för att anses ha vunnit bifall. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform och ändamål (§2),
stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§18 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade deltagarna avgivna röster. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens samlingar och tillgångar gå till verksamhet i enlighet med förenings syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. Beslut om föreningens upplösning expedieras till skattekontoret för avregistrering av föreningen.