Stadsbåtsmän

av Erland Eliasson, båtsmansregistrator.

Illustration från boken Glada minnen från 1850-talets Karlskrona av Agnes Magnell 1928

Allmänt

Förutom att bönderna skulle hålla med båtsmän så ålades även borgarna i städerna att bidra med karlar till båtsmansförsörjningen. Redan i början av 1600-talet fanns stadsbåtsmän men det var först med det senare indelningsverket och etableringen av Karlskrona som Blekinge i större utsträckning även skulle hålla båtsmän i städerna. Antalet båtsmän i varje stad bestämdes med utgångspunkt för dess borgares skatteförmåga.

I normalfallet skulle tio borgare bilda en rote men i praktiken kunde det utgöras av endast fem eller sex borgare. Stadsbåtsmännen fick sällan något torp. De inhystes antingen hos någon borgare i staden eller gavs pengar att hyra ett rum. Stadsbåtsmännen i Skånes, Hallands och Blekinges städer, i uppstäderna och i Stockholms stad slogs ihop till tre särskilda stadsbåtsmanskompanier. I övrigt ingick stadsbåtsmännen i kusternas kompanier. Förutom en ordinarie stadsbåtsman skulle parallellt finnas en reserv, fördubblingsbåtsman. Framförallt utsågs dessa i krigstider. Totalt i Sverige fanns under 1700-talet knappt 900 stadsbåtsmän och nästan lika många fördubblingsbåtsmän.

Viljan i städerna att bidra med båtsmän var inte så stor varför ofta vakanser uppstod. I stället infördes vakansavgifter som borgarna fick betala då de inte kunde ställa en båtsman till förfogande. Detta blev efter 1748 mer och mer den gängse rutinen (undantag för krigstider då stadsbåtsmän kunde uppfordras) och efter 1790 fanns nästan inga stadsbåtsmän kvar. Ett undantag var Stockholm som hade kvar sina stadsbåtsmän till 1842.


Blekinge

I början av 1680-talet fanns det i Blekinge tre städer; Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg. Ronneby hade mist sina stadsrättigheter när Karlskrona etablerades. Redan under 1680-talet finns angivna stadsbåtsmän i dessa städer. De ingick först i 1:a skeppsregementet men sedermera (ej funnit när) kom de att ingå i båtsmanskompaniet ”Skånska Halländska och Blekingska städers kompani”. Detta kompani fanns åtminstone mellan 1710-talet fram till 1790. Följande antal ordinarie stadsbåtsmän fanns för de olika städerna:

  • Karlskrona 12 st
  • Karlshamn 15 st
  • Sölvesborg 3 st

Karlskrona hade som örlogstad en särställning vad beträffande kravet att hålla med båtsmän. Enligt beslut 1707 och 1724 skulle staden enbart skaffa båtsmän i krigstid och behövde ej betala någon vakansavgift i fredstid.


Båtsmansregistret

Runt 230 stadsbåtsmän har blivit funna och är inmatade i vårt båtsmansregister. Underlag för dessa har varit militära källor, kyrkoböcker och mantalslängder. För att kunna särskilja stadsbåtsmännen från de vanliga indelta båtsmännen i registret (de från landsbygden) så anges de med yrket ”Stadsbåtsman” kompletterat med ”ordinarie” respektive ”fördubbling”. De senare uppgifterna saknas ofta för de tidiga stadsbåtsmännen (ej angivet i källorna). Som rusthåll anges enbart vilken stad de representerar.

En stor osäkerhet finns runt de tidiga stadsbåtsmännens båtsmansnamn. I många fall tycks inget sådant namn tilldelats fram till 1710/1720-talet. Båtsmannen anges i källorna enbart med förnamn och patronymikon. I andra fall anges ett efternamn som kan vara ett vanligt familjenamn.

Byn Gullberna (sedermera Gullbernanäs och Gullbernatorp) i södra Lösen socken hade två rusthåll med båtsmän. Redan i slutet av 1600-talet ägdes byn av borgare i Karlskrona och dess magistrat betalade en avgift för båtsmännen i byn. Dessa båtsmän har därför också kommit att kallas för stadsbåtsmän vilket blev mer tydligt i mitten av 1800-talet då byn kom att upptas i Karlskronas (stadsförsamlingen) kyrkböcker. Dock formellt i de militära rullorna kvarstår dessa båtsmän i Lösen socken som vanliga båtsmän.

Ett 20-tal stadsbåtsmän för Karlskrona är funna i stadens räkenskaper ca 1685. Över hälften av dessa tycks även varit vanliga båtsmän i landsbygden. För de senare har endast en notering om detta (stadsbåtsman) gjorts för respektive båtsman.

Hur du hittar dem

För att lista samtliga stadsbåtsmän i vårt båtsmansregister (se kolumnen till höger på sidan) kan man under ”Sök i Båtsmansregistret” klicka på ”Avancerad sökning”. Där går man längst ner till Andra händelser och klickar på raden ”Klicka för att visa” under. Gå längst ner på denna sida till rubriken Yrke och Faktafälten. I det vänstra fältet ska det stå ”innehåller” och i det högra skrivs stadsb utan fnuttar. Tryck därefter på Sök.