Lysningar & Vigslar

vb_fridlevstad
Del av Fridlevstad (K) CI:2 (1682-1705) sid 213 ArkivDigital


Lysning

En kungörelse om att två personer avsåg att ingå äktenskap med varandra, i syfte att upptäcka eventuella skäl som skulle kunna förhindra äktenskapet. Det gick till så att prästen under tre på varandra följande kyrkosöndagar i samband med huvudgudstjänsten utlyste att två av församlingens medlemmar avsåg ingå äktenskap. Om kontrahenterna (brudgummen och bruden) kom från olika församlingar, skedde lysningen på båda orterna. På så sätt gavs församlingen, som förväntades känna det blivande brudparet, tillfälle att påpeka eventuella hinder för vigseln.

Backaryds lysningssedlar 1749-1800

Dessa lysningssedlar är funna i Backaryds kyrkas pannrum och räddades för eftervärlden.
Avskriften gjord av Annika Gylling och Vanja Stjernberg.


Vigsel

(Lysnings- och vigselbok): kyrkobok för anteckning om makarnas namn, vigseldatum m m. Vigselböcker för äldre tider är ofta sammanbundna med de övriga ministerialböckerna (födelse- och dopbok samt död- och begravningsbok). I äldre tider kan uppgifterna om vigsel också återfinnas i kyrkans räkenskaper. För åren 1733-1748 kan uppgifter om i samband med lysningar erlagda Charta Sigillata* även ingå i länsstyrelsernas landsboksverifikationer, som förvaras i landsarkiv eller mera fullständigt i kammararkivet på riksarkivet.

*) Mellan 1733-1748 utgick en särskild skatt på lysningar inför bröllop. I samband med att det togs ut lysning hos prästen erlades en Charta Sigillata (stämpelpappersavgift). Avgiften redovisade prästen sedan årsvis vidare till kronan genom att skicka utdrag från lysnings- och vigselboken. I vissa fall framgår det bara vilket pastorat (två församlingar) lysningen kommer ifrån och ibland är det osäkert vilket år det handlar om. Det kan ändå vara ett bra ersättningsmaterial för de socknar där det saknas lysnings- och vigselböcker. 


Fridlevstads vigslar 1660-1696
Avskriften gjord av Arne Sörlöv.

Om du hittar några feltolkningar i registret ovan, vänligen meddela Arne Sörlöv på arne@sorlov.com

Fridlevstads vigslar 1696-1810
Avskriften gjord av Annika Gylling.

Om du hittar några feltolkningar i registret ovan, vänligen meddela foreningen@blekingesf.se