Skeppsgosseregistret

skeppsgossar_1Skeppsgossar ca. år 1900. Lånat och publicerat med tillstånd av Sjöhistoriska museet.


Bakgrunden till Skeppsgosseregistret

Under hösten 2013 påbörjades arbetet med att lägga upp detta register, som flera forskare efterfrågat, över skeppsgossar. Koncentrationen har varit på själva skeppsgossen, inte föräldrar eller andra nära anhöriga. Initiativtagare var dåvarande kassören Guy Persson.

Första delen åren 1831-1850
I arbetet med registret har husförhörslängderna använts, och i detta inledande skede har arbetet begränsats till åren 1831–1850. Vid sjösättningen finns ca 2 200 poster.

Samma ”gosse” kan förekomma flera gånger då de ibland flyttade från ett kompani till ett annat. De kan då också ha olika nummer.

Skeppsgossekåren
Skeppsgossekåren bildades redan 1685 efter en Kunglig resolution, daterad den 19 mars 1685, och förlades till Karlskrona. Den första rullan där skeppsgossar finns med är dock från 1677. Skeppsgossar har förekommit långt tidigare än kårens tillkomst. I någon litteratur har jag funnit att skeppsgossar fanns ombord på fartyg under mycket tidigt 1500-tal, då under en helt annan benämning, men jag har inte kunnat fastställa detta helt säkert… än.

År 1832 organiserades Skeppsgossekåren i Karlskrona i två Skeppsgossekompanier. Ett tredje kompani tillkom 1902. Skeppsgossar har också varit förlagda till kårer i Marstrand och Stockholm. Dessa senare startade 1907 och kallades 4:e och 5:e kompanierna.

År 1936 bestämdes att de sista skeppsgossarna antogs och samtidigt beslutades att kåren skulle avvecklas. Kåren avvecklades 1939. En kår som verkat och uppfostrat gossar/pojkar från 1685 fram till 1939, alltså under hela 254 år.

Skeppsgosse
Antagningsålder var låg, den första tiden var den 8 år för att 1848 höjas till 13 år och 1899 bestämdes lägsta ålder till 15 år. (Dock förekom att mycket unga pojkar antogs, som lägst 3 år, om de plötsligt blivit föräldralösa och fadern varit vid Flottan)

Livet som skeppsgosse
Att vara skeppsgosse var ingen ”dans på rosor” som man säger ibland. Nej det var ganska hårt slit, aga var vanligt förekommande för att ge skeppsgossen disciplinär uppfostran, men de fick även god utbildning.

Hårt liv ombord
Skeppsgossar passade som regel upp andra i besättning och måste alltid snabbt rycka in för att hämta saker och ting. Skeppsgossens uppgift var också att hålla rent ombord och då ingick även att svabba däcket. Gossen skulle även hålla utkik och var den som klättrade högst upp i masterna.

Under krigen som rasade på 1600-, 1700-talen var skeppsgossens viktigaste uppgift att vara ”kruthämtare” till kanonerna ombord.

vykort_1
Utbildning
På vintrarna utbildades skeppsgossarna i land på skeppsgossekaserner. De fick utbildning i kristendom, svenska, matematik, slöjd och gymnastik.
Somrarna förlades utbildningen på fartyg där de fick lära seglingens konst. Några av de fartyg som skeppsgossarna fanns ombord på var till exempel briggen Diana, Najaden, af Chapman och Jarramas bara för att nämna några. Utbildningen var 3-årig.

Karlskrivning
När skeppsgossen uppnådde 18 års ålder blev han karlskriven. Karlskrivningen betydde att skeppsgossen var färdigutbildad och kunde då börja som matros eller jungman inom flottan. I samband med karlskrivningen av skeppsgossen följde också att han blev kontraktsbunden inom Flottan i sex år.

Fortsatt arbete
Skeppsgosseregistret samt mer information kommer att kompletteras framöver. Tveka inte att höra av dig till oss. Vi tar emot nya uppgifter och sammanställer dessa för framtida uppdateringar. Skicka e-post till skeppsgosseregistret@blekingesf.se

 


Skeppsgosseregistret seglade in till Blekinge Släktforskarförening den 20 juni 2014.