Tidningsnotiser

Claes-Göran Magnusson från Sundbyberg har skickat ett flertal tidningsnotiser rörande Blekinge som han hittat vid forskning i Svensk-Amerikanska Western en tidning för ”Svenskarne i Amerikanska Western”. Denna tidning kom ut i Denver, Colorado mellan 1901 03 28 — 1928 11 09

Stort tack till C-G och vi delar upp notiserna på Blekinges fyra härader. Mycket spännande läsning!


Listers härad

Nödvärn på vägen vid Kiaby (1912) 

”Nödvärn. Förliden natt fanns f.d. straffången Hjalmar Svensson från Mörrums församling i Blekinge svårt knifskuren och blödande på vägen vid Kiaby. Banvakten Anders Viding som föröfvat misshandeln, häktades senare. Såren voro mycket svåra. Enligt uppgift, som också torde vara riktig, hade Svensson slagit omkull Viding, hvarvid Viding lyckades rycka till sig en knif, hvarmed Svensson hotade honom och begagnade denna till själfförsvar. Den häktade var, äfven han, helt blodig, då han anträffades. Hjalmar Svensson, korgmakare till yrket, har jämte en lösaktig kvinna en tid vistats i socknen, mest ute i skog och mark. På ett par ställen i församlingen har han gjort hemgång och hotat de innevarande till lif och lem.”

[Svensk-Amerikanska Western 1912-10-10 p 2]

Sonen kom hem till Mjällby efter 21 år (1903) 

”När sonen kom hem. För några dagar sedan satt en enka i Mjällby socken, Blekinge, ensam i sin stuga, då hon fick se en elegant skjuts stanna utanför hennes dörr och en herre stiga ur. Hon igenkände, först när han tilltalade henne, sin son, som varit i Amerika i 21 år och derunder samlat en ansenlig förmögenhet. Att glädjen blef stor i den låga kojan kan man ju förstå, liksom att modern hädanefter ej behöfver lida nöd.”

[Svensk-Amerikanska Western 1903-03-12 p 3]

Snöpligt slut på lektion i telegrafi och telefonering i vestra Blekinge (1903)

”Snöpligt slut på en lektion i telegrafi och telefonering. I vestra Blekinge har följande händelse passerat: En gammal man stod en dag och hackade i jorden med sin hacka. Kom så en ung man tillstädes, hvarpå ett samtal snart kom i gång. Det blef tal om telegraf och telefon m.m. Den unge påstod, att man kunde telegrafera ända till Amerika. Det var lögn, sade den gamle. Jag har rest på sjön i många år, men aldrig har jag der sett hvarken telegraf- eller telefonstolpar. Hvar skulle de ställa dem? din dumbom! Motparten stod på sig, men det halp ej. Då blef den gamle arg och gaf de nya ideernas kämpe ett slag i skallen med hackan, så att den slagne dignade till marken. Detta renderade gamlingen en stämning till Liisters häradsting. Vittnen funnos ej, men hur det var, beträddes den gamle stackarn med tvetalan, och han dömdes till 3 månaders fängelse. Sistl. nyårsafton införpassades han af kronobetjeningen till Karlshamns cellfängelse.”

[Svensk-Amerikanska Western 1903-01-29 p 3]

Frånskild hustru från Mjällby häktad i Malmö (1920) 

”För mened har frånskilda hustru Karin Persson-Larsson, född i Mjällby i Blekinge, häktats i Malmö. Tillsammans med henne häktades desslikes en kakelugnsmakare K.J.T. Möller. Karin Larsson, som varit hushållerska hos M., hade nämligen vittnat falskt i ett mål rörande rening af denaturerad sprit i Möllers bostad.”

[Svensk-Amerikanska Western 1920-03-18 p 2]


Bräkne härad

Is på vattnet i augusti i Svartsjömåla i Bräkne-Hoby socken (1911) 

”Is på vattnet i augusti. Enligt meddelande från Svartsjömåla i Bräkne-Hoby socken, Blekinge, inträffade där en natt i slutet af augusti så stark köld, att vattnet betäcktes med is. Hos en landtbrukare stod ett ämbar med litet vatten ute öfver natten. På morgonen var islagret en hel centimeter tjockt. En så stark köld lär ej i mannaminne ha inträffat så tidigt på hösten. Att potatisblasten frös bort, säger sig själft.”

[Svensk-Amerikanska Western 1911-09-21 p 2]

Innebrända barn i Emneboda uti Asarums socken (1901) 

”Innebrända barn. Hustrun till torparen Karl Magnus Sensson i Emneboda uti Asarums socken i Blekinge lemnade nyligen sina 3 små barn ensamma i stugan, medan hon gick till granngården för att hemta mjölk. Då hon om en stund återvände fann hon stugan i ljus låga, och då hon öppnade förstugdörren lågo barnen omhvärfda af lågor. Då hon lyckades få ut dem, voro då två äldsta, 4 och 6 år gamla, redan döda; det minsta, 2-årigt, var deremot vid lif, men har sedan aflidit. Stugan brann ned till grunden. Mannen vistas i Amerika, berättar Karlshamn.”

[Svensk-Amerikanska Western 1901-12-19 p 2]


Medelstads härad

Eldsvåda i Fridlevstad (1916)

”Eldsvåda utbröt härförleden i 90-årige Karl Mattssons i Fridlefstad boningshus hvilket inom kort nedbrann. Mattsson och hans 88-åriga hustru räddades i sista minuten. Det brunna var oförsäkradt.”

[Svensk-Amerikanska Western 1916-11-16 p 2]

Femåring som borde ha medalj (1912) 

”Femåring, som borde ha medalj. Vid den ofvannämnda eldsvådan i Bråstorp i Blekinge, då landtbrukaren Enock Åbergs boningshus brann ned i grunden, utfördes en handling af den femårige sonen Gunnar, som vittnar om mod och sinnesnärvaro. I huset funnos fyra barn, af hvilka Gunnar är äldst och flickan Mimmi, 8 månader, yngst. Då elden gripit omkring sig så att gossen ej ansåg sig kunna släcka den, tog han två af barnen och sprang ut. Sedan folk hunnit till, kom man att tänka på det minsta barnet, som låg i vaggan inne i det brinande huset. Modern var alldeles öfver sig gifven och måste hållas, enär hon ville rusa in i det brinnande huset, som hvilket ögonblick som helst hotade störta samman. Den femårige Gunnar sprang då in i sängkammaren där barnet låg i vaggan, och ryckte det till sig och störtade ut, omhvärfd af rök och lågor. Huset störtade snart därefter samman.”

[Svensk-Amerikanska Western 1912-01-11 p 2]

Två månaders fängelse för en kria (1911) 

”Två månaders fängelse för en kria. En andra klass sjöman, nr 11 Torbjörnson, har af stationskrigsrätten i Karlskrona dömts till 2 månaders fängelse för det han vid en kriaskrifning i korpralskolan kritiserat och klandrat förhållandena vid flottans sjukhus härstädes, fast han blifvit tillsagd att endast beskriva själfva byggnaderna o. deras inredning.”

[Svensk-Amerikanska Western 1911-09-21 p 2]

Kria = skoluppsats över ett givet ämne (som kunskapsprov). (NE)

Mord på hemmansägare i Sillhöfda. (1890) 

”Mord. Hemmansägaren Karl Johan Peterson i Dunkamåla, Sillhöfda socken, blef den 27 maj ihjelskjuten af sin styfson, hemmansegaren Johan Viktor Karlsson eller Johansson derstädes. Petersson och styfsonen egde och brukade hvar sin hälft af den gård de bebodde. Den 27 maj hade Johan Viktor släppt ut ett par af sina kreatur å sin mark, som gränsade intill styffaderns. Gärdesgården var emellertid så bristfällig, att kreaturen på ett ställe genombrutit densamma och banat sig väg in å Petersons mark. Petersson, som observerade detta, skickade sin dotter att köra ut djuren. Häröfver blef Johan Viktor ursinnig och gaf sig till att misshandla flickan. Petersson kom då sin dotter till hjelp och gaf styfsonen, som var klenare än han, en dugtig handgriplig upptuktelse, hvarpå Johan Viktor gaf sig hem. Flickan anade dock, att han skulle återkomma, och för att slippa ifrån honom begåfvo sig hon och fadern till ett stycke derifrån beläget svedjeland. Om en stund såg flickan Viktor Johan komma tillbaka, beväpnad med en bössa, hvarför hon varnade fadern. Denne, som ej trodde, att styfsonen kunde hafva för afsigt att skjuta tog en sten i hvardera handen och gick emot Johan Viktor, i det han ropade till honom, att det ej vore värdt att komma närmare. I det samma small skottet, som träffade Petersson i underlifvet. Han uppgaf ett par svaga jemmerrop och segnade derpå död till marken. Vid anstäld undersökning har befunnits, att omkring 25 grofva hagel trängt in.”

[Svensk-Amerikanska Western 1890-06-26 p 3]


Östra härad

Det lyckas ej alltid – om Sköttemåla, Rödeby socken (1902) 

”Det lyckas ej alltid. Hemmansegaren Adolf Pettersson i Sköttemåla, Rödeby socken i Blekinge, blef af häradsrätten ålagd att till en qvinna i Öljersjö utgifva bidrag till uppfostran af ett barn. Under rättegångens lopp knöts af Adolf P:n en ny förbindelse, och för att slippa ifrån några utgifter till den förra gaf han bort sin kontanta förmögenhet, som lär uppgått till 10,000 kr., till den nya fästmön, med hvilken han trädde i äktenskap i slutet af förra året. Före vigseln företeddes ett äktenskapsförord, hvarigenom fästmön tillförsäkrade sig ensamrätt till en tredjedels mantal Sköttemåla med derå befintlig inre och yttre lösegendom. Genom denna manipulation blef Adolf P:n förklarad i saknad af utmätningsbar egendom, hvarefter fordringsegaren sökte honom i konkurs. P. uppgaf till komkursen sig ej ega tillgångar, utan voro dessa hustruns; och makarne beedigade bouppteckningen. Vid undersökning af godomännen i konkursen upptäckte desse, att en betydlig del af lösegendomen, deribland en ko, 10 famnar ved, och ett parti mjölk, hvarjemte en del skulder ej uppgifvits. På anmälan af sysslomännen fann allmänne åklagaren sig föranledd att instämma P. till häradsrätten, hvilken vid ransakning fann sådana omständigheter ha kommit i dagen, att P. förklarades skyldig att genast träda i häkte. Der får han nu närmare begrunda, hvad det kan innebära att undandraga sig sina skyldigheter.”

[Svensk-Amerikanska Western 1901-11-28 p 2]

Två eldsvådor vid Kassabron, Rödeby socken och Bråstorp, Fridlevstads socken (1912) 

”Två eldsvådor i Blekinge. Häromdagen utbröt eld i en handlanden Th. A. Svensson viss Kassbron, Rödeby socken, tillhörig lagerbod, som nedbrann till grunden. Hela det nyligen hemkomna handelslagret blef lågornas rof. Det brunna var försäkradt. Huru elden uppkommit är ännu obekant.

Den 15 dec. utbröt eld i en landtbrukaren E. Karlsson i Bråstorp, Fridlefstads socken, tillhörig mangårdsbyggnad, som nedbrann till grunden. Husgeråd, kläder, nästan hela årets gröda samt spannmålsskörd blefvo lågornas rof. Byggnaden var mycket lågt försäkrad; den inneliggande spannmålen samt lösöret voro oförsäkrade, hvarför ägaren gör en särdeles stor förlust.”

[Svensk-Amerikanska Western 1912-01-11 p 2]