Karlskrona Sjömanshem – grundat 1889

Vad är ett Sjömanshem?

I Nordisk familjebok, uggleupplagan, 1917 står att läsa:

Sjömanshem, eg. ställe, där sjömän mot eller utan betalning erhålla kost och logi för kortare tid. Somliga sjömanshem äro afsedda att upplåtaständig bostad m. m. åt ålderstigna sjömän eller att vara samlingslokaler för sjömän, andra däremot att ge hjälp åt sjuka och nödställda sjömän samt äfven eljest tillhandagå dem med råd och dåd. I de flesta större sjöstäder finnas inrättningar motsvarande något af dessa syften. (…) I Sverige finnas sjömanshem i hufvudstaden och ett flertal hamnstäder och hamnplatser i landsorten, nämligen Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Gäfle, Norrköping, Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Åhus, Ystad, Malmö, Landskrona, Hälsingborg, Halmstad, Göteborg, Marstrand, Lysekil och Uddevalla. (…) Enligt stadgarnas och ordningsreglernas mera detaljerade bestämmelser har hemmet vidare till uppgift att bereda såväl svenska som utländska sjömän under deras vistelse i hufvudstaden ett godt hem och underhålla för dem tillgängliga läs- och skrifrum samt att hjälpa dem både andligen och lekamligen, t. ex. genom anskaffande af platser och mottagande oc bevarande af värdeförsändelser och annan post samt genom att lämna sjukhjälp, skydd mot svindlare och kroglifvets frestelser, bereda religiös uppbyggelse o. d.


För att kunna starta verksamhet behövs pengar

Stiftelsen Karlskrona Sjömanshem grundades 1889. Medlen till att driva ett sjömanshem kom från insamlingar av frivilliga gåvor och bidrag från Stadsfullmäktige. I sjömanshemmet kunde sjömän, mot betalning eller gratis, få kost och logi för en kortare tid. Här fanns också tillgång till bibliotek och skrivrum. Man anordnade även andakter, bibelläsning och fester. Den första lokalen var belägen i en fastighet i nuvarande kvarteret Hästkvarnen. Verksamheten flyttades 1903 till Drottninggatan 50 och 1926 till Ölandsgatan 5, där man blev kvar till hemmet lades ner.

För att kunna öppna Karlskrona Sjömanshem startades en insamling på initiativ av H.M. Konung Oscar II. Den 2 Juli 1889 gjorde han den första insatsen om 1 000 kronor. Här ses bidragsgivare som samma dag som Konungen gav sitt bidrag; Prinsen och Prinsessan Bernadotte (200 kr), Skeppet Stockholms besättning (13,20 kr) och ”Gammal sjöman” (1 kr).

Hur mycket var penningvärdet för 1 000 kr år 1889 om man jämför med idag? Det finns ett bra hjälpmedel via Kungliga Myntkabinettets hemsida som visar att 1 000 kr år 1889 motsvarar ~ 53 500 kr.


Prins Oscar Bernadotte – styrelsens förste ordförande

Styrelsens förste ordförande var prins Oscar Bernadotte. Här har han justerat ett protokoll från 1889. På mötet beslutade styrelsen att hemmet skulle öppnas för verksamhet Lördagen den 2 November kl. ½ 6 e.m.


Af Stadsfullmäktige antagna Stadgar

Här nedan följer första sidan av sjömanshemmets i Karlskrona stadgar. Här framgår att hemmet var avsett för sjömän både från Kungliga Flottan och från Handelsflottan.

§ 1. Sjömanshemmet är afsedt att, under förvaltning på kristlig grundval af personer kända för gudsfruktan och nitälskan för uppdraget, vara för sjömän vid Kongl. Flottan så väl som vid Handelsflottan en tillflykt på lediga stunder med tillfälle till undervisande af underhållande läsning och annan för hälsa och sinne välgörande sysselsättning.


Rapport som speglar verksamheten vid sjömanshemmet i januari 1901.

1901 Januari

Andaktsstunder                                             3 st
Besökte af                                                     21 man
Julfäst besökt af                                           27 ”
Logis gifvits åt                                              33 ”
Penningar tagna i förvar                            88 kr
Bref skrifna af sjömän                                19 st
Bref ankomne till ”                                        7 st
Bref ” ” föreståndaren från
sjömän och deras anhöriga                         9 st
Besök af Flottans sjömän                             8 man
Besök af Kofferdisjömän                            98 man
106 man

Besök af utländskt sjöfolk
Danska                                                             3 man
Finska                                                               2 man

Besök å fängelset
Kläder och mat gifvits å obemädlad sjöman


En sjömans kvarglömda tillhörigheter.


Några foton, en inskrivningsbok och inte att förglömma – en motbok.


Behovet av sjömanshus minskade

Under 1960-talet minskade behovet av sjömanshem samtidigt som de ekonomiska bidragen blev allt mindre. Sjömanshemmet lades ner 1969 och de kvarvarande tillgångarna överlämnades till stiftelsen Militärhemmet.

Detta material är publicerat med tillstånd av Karlskrona Kommunarkiv.


Vet du någonting om sjömanshus i Blekinge?

Har du någon information om sjömanshus i Blekinge – kanske foton, eller något annat som är av intresse. Tveka inte att höra av dig till webbredaktor@blekingesf.se