Edestad kyrka

Ronneby kommun, Medelsta härad, Blekinge län, Lunds stift

edestad_kyrka_1-kopia

Om man kör den gamla riksvägen 15 mot Karlskrona kommer man snart till en vägskylt som säger Edestad. Här kör vi in och straxt därefter dyker den vackra medeltida kyrkan upp. På andra sidan vägen ligger klockstapeln och den gamla skolan där församlingens barn fick lära sig att räkna, läsa och skriva.

Vid kyrkan finns också en gammal offerkälla. Om den kan man läsa om i ”Sveriges Kyrkor Band 1 häfte 2 Medelsta Härad. Följande finns att läsa om offerkällan:

Kyrkan med dess offerkälla, förr en av södra Sveriges berömdaste vallfartsorter, var troligen vigd åt Heliga korset. Ännu under 1500-talet och senare dyrkades här ”det heliga korset”, varmed torde avses triumfkrucifixet fig. 337 (se i ovannämnda bok). Detta kallades ”Kornguden” och fördes på vanligt medeltida sätt i procession kring åkrarna för att främja årsväxten (Anderson, Helgonkult). Tillströmningen av vallfarare och rikligt influtna offer förklara kyrkans rikedom på medeltida träskulptur. Om kyrkans tillkomst berättas i orten flera sägner såsom att ”kyrkan hade sjunkit två steg ned i jorden samt stått före syndafloden”, eller att den var byggd på 300-talet. Det fanns inga fler kyrkor i dessa trakter mer än Edestads, varför man red hit ända från Öland för att kristna sina barn”.

Om offerkällan berättas följande:

Det var under hednatiden och hungersnöd i landet. En kvinna i Edestad hade ingen mat att ge sin man, som väntades hem, hvarför hon tog sitt barn och kokte. När mannen kom hem var soppan färdig och han fick då se barnafingrarna sticka upp i kitteln. Han tog då soppan och slog ut den bakom altaret i kyrkan, varvid det uppsprang en källa. Den murades igen och sprang då ånyo upp vid långhusets nordöstra fönster. Återigen blev källan tillmurad, varefter den sprang upp på den nuvarande platsen och blev då murad sådan den nu är”. Omkring 0,5 km söder om kyrkan finnes ytterligare en källa i en tidigare åker kallad ”Killyckorna”

På nya kyrkogården stå tvenne tidigare kullfallna, men år 1927 åter uppresta, bautastenar. Av intressanta kulturhistoriska uppgifter i kyrkoräkenskaperna må nämnas att bl a 1707 utgives 12 sk ”För Kyrkians Majning och halm om Juletiden”.


Litteratur

  • Sveriges Kyrkor- Blekinge Band 1 häfte 2 Medelsta Härad, utarbetad av William Andersson sid 278-315

Kyrkbänkarna

hsnorr_007

Kyrkbänkarna i Edestad kyrka external_website_icon1


2016-12-31