Provinsialläkarens årsberättelse

På Riddarholmen i Sundhetskollegiets hus fanns under åren 1807-1843 Collegium Medicum och dess efterföljare Kongl. Sundhetskollegiet till 1813. Huset revs 1863.


Provinsialläkare, läkare anställd och avlönad av staten för att ha hand om hälso- och sjukvården på landsbygden. Sådana läkare fanns redan på 1600-talet, men den första egentliga instruktionen är från 1744. Provinsialläkarna kunde driva sin hälsovårdande verksamhet helt oberoende av både landsting och kommun. De skulle bedriva sjukvård till en fast låg taxa, alltid vara tillgängliga och som det sades i 1822 års instruktion ”fästa sin uppmärksamhet på allt som kan bidraga att bibehålla innevånarnas hälsa samt på allt, som för hälsan kan medföra skadliga följder”. Provinsialläkarna hade också tillsyn över bl.a. smittskyddet, de veneriska sjukdomarna och de utförda vaccinationerna. Provinsialläkarnas statliga anställning upphörde 1963, då de i stället kom att ingå i landstingens hälso- och sjukvård. Läkarna kom efter hand att arbeta vid större enheter (vårdcentraler), och yrkestiteln ändrades 1973 till distriktsläkare.


Carl Aspelin, Läkarbesöket, okänt år, Nationalmuseum, public domain

I slutet av 1800-talet inrättades i varje län en tjänst som förste provinsialläkare, vilken bl.a. skulle vara rådgivare åt sina kolleger i länet. I samband med tillkomsten av länsläkarorganisa-tionen 1962 ändrades tjänsten till länsläkare, för att avskaffas 1981. (Källa: NE)

Sundhetskollegium, statligt ämbetsverk som 1813 ersatte Collegium medicum. S. ombildades 1877 till Medicinalstyrelsen, fr.o.m. 1968 ingående i Socialstyrelsen.


Årliga rapporter

År 1755 ålades provinsialläkarna att årligen sända in rapporter till Collegium Medicum om hälsoläget i sina distrikt.
Årsberättelserna innhåller uppgifter om:

  • Ortens karaktär och bostadsförhållanden
  • Väderlek och årsväxt
  • De allmänna sjukdomar som förekommit under året
  • Gjorda obduktioner
  • Inom orten verksamma läkare, veterinärer, apotekare, barnmorskor och kvacksalvare

Rapporter från Blekinge

Björn-Åke Petersson har skrivit av provinsialläkarnas berättelser som dom skickat till Sundhetskollieget. Han har ”donerat” avskrifterna till Blekinge Släktforskarförening för att publiceras här på hemsidan.

Berättelserna ger många nya infallsvinklar hur man levde i Blekinge för 140-150 år sedan.

Carlskrona distrikt 1869

Jämshög 1869

Ronneby Brunn 1860

Sölvesborgs distrikt 1869

 

Kan du läkarlatin?

Vi tar tacksamt emot synpunkter och rättelser på foreningen@blekingesf.se


SVAR, Digitala forskarsalen

Du hittar provinsialläkareberättelser för hela Sverige under perioden 1769-1869 på SVAR, Digitala forskarsalen under övriga kategorier, Årsberättelser från Provinsialläkare, Serie E 5 A. (abonnemang krävs)